UZMAN EKİBİMİZ İŞ BAŞINDA

Gelin, delillerinizi birlikte anlamlandıralım. dosyanızı birlikte yönlendirelim. hukuki haklarınızı birlikte arayalım. mücadelenize biz de destek olalım. hakkı birlikte ayağa kaldıralım.

Dosyanız, oluruna bırakılacak kadar sahipsiz kalmasın.

 “AVUKAT GİRİŞ-ÜYE OL” KAPALI ALAN İÇERİĞİ 

Sadece Baro Levhasına kayıtlı olan Avukatlara özel olarak hazırlanan bu kapalı alanın içeriği yukarıdaki formattadır.

“6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyarınca kişisel veri depolaması  yapılmamaktadır.”

Usûl, esastan önce gelir.

(Usûl esasa mukaddemdir.)

Günümüzde hak aramanın temelini, ispat hukuku oluşturur. Davaların büyük çoğunluğu esastan/özünden veya muhtevasından değil, usulden yani şekle uyulmadığından kaybedilmektedir. Esasen haklı olduğunuz birçok durumda kendinizi usule uygun ve zamanında ifade edip delillerinizi yerli yerince mahkemesine sunamadığınız için davanızı kaybetmek durumunda kalmaktasınız.

Günümüz ispat hukukunun değerlendirilmesi neredeyse tamamen teknik bilgi, beceri ve uzmanlık gerektirmektedir. Mahkemelerin gerek iş yoğunluğu gerekse hâkim ve savcıların hukuki bilgisini aşan ve teknik bilgi gerektiren delillerin anlatılabilmesi için delil araştırması (keşif, mütalaa, bilirkişi rapor vb.) zorunluluk arz etmektedir. Şayet delil değerlendirmesi, uzmanı tarafından değerlendirilmez ise mahkeme/savcılıkların yanlış sonuca ulaşması normalleşmektedir.

Yılların verdiği tecrübe ile ilk aşamadan itibaren delilin ispat gücü ve ortaya konmasının gerekliliğinin uygulamada ne denli yetersiz olduğunu görmemizden dolayı böylesi bir hizmet sunmayı kendimize görev bildik.

Bu kapsamda olmak kaydı ile alanında ehil, yılların verdiği tecrübe ile mesleklerini en iyi derecede icra etmiş geniş ve tecrübeli bir ekip ile sizlerden gelecek olan talepler doğrultusunda delillerinizin tespiti, analizi, anlamlandırılması veya aşamalarda davanızın yönünü lehinize çevirecek mütalaalarda bulunmak ve hukukun hakkaniyetle icra edilmesi için Türk yargısına yardımcı olmak adına uzman görüş ve mütalaa hazırlamaktayız.

Neden Buradayız?

Kalem çalışmalarındaki yoğunluk ve teknik alanın çeşitliliğinden dolayı avukatların; kendilerine, eş ve çocuklarına vakit ayıramadıkları gibi mesleki okuma ve özel hayatlarına da vakit ayıramadıklarını biliyoruz.

Günümüz hukuk uygulamasında avukatların ihtiyacı olan kalem desteği ile teknik eleman ve ekipman desteği zorunlu hale gelmiştir. Yine bunların hepsini bir arada bulundurmak mümkün olmadığını bildiğimiz gibi ayrı ayrı istihdamının da ne denli pahalı bir yol olduğu aşikardır.

Hal böyle olunca sanal kalem görevi icra etmek, teknik ve bilimsel lojistik sağlamak açısından ciddi bir ekip ile siz avukatların yanında yer almaya geldik. YARGI BİLİRKİŞİ ekibi olarak Türk hukuk yargılamasına hızlı ve adil şekilde erişiminin sağlanmasında yanınızda yer almaya talibiz.

Tüm çalışmalarımız öncelikle veri güvenliği, bilahire avukatların tabi bulunduğu meslek sırrı ve özel hayatın gizliliği kurallarına harfiyen uymaktayız. Talep halinde dosya bazlı gizlilik sözleşmesi imzalamaktayız. 

Tüm bu mesleki yoğunluğunuz içinde bizimle çalışmanın size katacağı katma değeri bir an evvel  değerlendireceğinize olan inancımızla başarı ve mutlu bir mesleki hayat temenni ederiz.

Çalışma Alanı

Bilirkişilik / Uzman Görüşü Modülü

 • Bilirkişilik/uzman Görüşü

  Dosya bazlı bilimsel mütalaa veya uzman görüşü raporları hazırlanmaktadır.

 • Veri Analizi ve Veri Kurtarma

  - Veri Analizi - Ses Analizi - Görüntü Analizi - image Alma - Ses ve görüntü iyileştirme - Mobese / Video görüntü Analizi - Ses ve Fotoğraf Birleştirme ve ayrıştırma - Sosyal Medya ve Çevre Araştırması - Trafik Kazası Görüntü iyileştirme, - Ölüm, Yaralanma, Hırsızlık vb. kamera görüntüleri iyileştirme ve fotoğrafa aktarma

 • Olay Yeri İnceleme ve Değerlendirme

  İz takibi, numune alma, haritalandırma, mesafe ve nesne tanımlama, şahıs ve eşgal tanımlama vb.

 • HTS /BAZ /CGNAT kayıtları inceleme ve Değerlendirme

  HTS değerlendirme, trafik bilgisi sorgulama, trafik bilgisi anlamlandırma, yer ve zaman belirleme, kayıtlar arasındaki çelişkileri değerlendirme, zaman, yer (gps-baz) cgnat baz değerlendirme ve kıyaslama, Cgnat kayıtlarını anlamlandırma ve hukuki mütalaa

 • Trafik bilirkişi raporu

  Mobese, araç içi kamera, iş yeri kamera kayıtları veya cep telefonu video görüntülerinden hareketle trafik kazasında gerçekleşen taraf (araç-plaka) belirleme, kusur oranı belirleme, kamera veya video kayıtlarından anlık fotoğraf üretme, hukuki ve teknik mütalaa ve uzman görüşü hazırlama

 • Adli Bilişim

  Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5611 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Yasa, 5809 sayılı Haberleşme Yasa vb. diğer yasalarda bilişim alanını ilgilendiren hususlarda Bilimsel Mütalaa ve Uzman Görüşü hazırlama,

 • Sosyal Medya Araştırması

  Facebook, instagram, whatsapp ve diğer sosyal medya uygulamalarında yer alan her türlü teknik ve hukuki değerlendirme

 • MASAK ve Bankacılık İşlem Değerlendirmesi

  Kişilerin ticari faaliyetleri, yatırım alışkanlıkları, harca miktar ve para transferleri dikkate alınarak dönemsel olarak Bankacılık faaliyetlerinden hareketle yapılan işlemleri anlamlandırma, nitelik olarak diğer yatırım faaliyetleri ve ticari yoğunlukları içerisinde ne tür anlamlar ifade ettiğini tespit edilerek yargılama süreçlerine destek verilmektedir.

Dava Yönetimi (Avukat Destek) Modülü

 • Avukat Giriş Paneli

  Bu bölüme sadece baro levhasına kayıtlı Avukatlar üye olabilmektedir.

 • Bilimsel Mütalaa-Uzman Görüşü

  Yasal olarak devam eden veya henüz açılmamış hukuki bir nizada kullanılmak üzere tarafların teknik konularda bilimsel mütalaa ve Uzman görüşü alarak hak aramaları mümkündür.

 • Ceza Hukuku

  Ceza Muhakemesi Kanununun m.67/6’ya göre; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler…”.

 • Özel Hukuk

  HMK Madde 293 (1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

 • İdari Yargı

  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller: Madde 31 – 1. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemler, elektronik işlemler ile ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrasında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygunlanır.

 • Dava Dilekçesi, İstinaf ve Temyiz Dilekçesi Hazırlanmasında Destek

  Anayasa Mahkemesi Bireysel Müracaat Desteği - BM müracaat Desteği - AİHM Müracaat Desteği

 • Lojistik ve Teknik Destek

  Sadece baro levhasına kayıtlı avukatlarla sınırlı olmak kaydı ile; Kalem hizmetlerinde hukuki ve teknik destek, bilimsel mütalaa ve değerlendirme yapmak

 • Hukuki Metin Tercümesi (İngilizce ve Fransızca)

  Her türlü hukuki metinin Türkçe, İngilizce ve Fransızcaya tercümesinin yapılması

 • Ticari Sözleşme Hazırlanması ve Değerlendirilmesi (İngilizce ve Fransızca)

  Her konuda Türkçe düzenlenmiş sözleşmeleri İngilizce ve Fransızca'ya çevirmek,

ÖNEMLİ UYARI

 • 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 35 ve 63. maddelerinin gereğince ekibimiz kesinlikle avukatlık mesleğine özgü faaliyet alanına girmemektedir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyarınca kişisel veri depolaması kesinlikle yapılmamaktadır.
 • Avukat Giriş kısmına baro levhasına kayıtlı olmayan  kişilerin talepleri değerlendirmeye esas alınmayacaktır.

İş Süreci

1. AŞAMA

İletişim Formu veya diğer iletişim kanallarından gelen talep “Proje Yöneticisi” tarafından teslim alınıp değerlendirilir. Varsa eksikler ilgilisine evrak, belge veya veri tamamlatılır. İlgilisine gerekli bilgileri vermek üzere proje hakkında detaylı bir Ön Görüşme yapılır.

2. AŞAMA

İlgili tarafından proje konusu, teslim edilecek belge, bilgi ve veriler, projenden beklentileri içeren talep formu doldurulur.

3. AŞAMA

Bu talep doğrultusunda projenin başlatılabilip başlatılamayacağına karar verilir.

4. AŞAMA

Kararın olumlu olması halinde iki tür ücret değerlendirilmesi yapılır; Proje hakkında Ön Değerlendirme Raporu ve Tamamlanmış Nihai Rapor bedeli ve projenin teslim tarihi opsiyonel olarak belirlenir.

5. AŞAMA

Ön Görüşme sonrası ilgilisi tarafından evrak, belge veya verilerin tedarik edilmesi ve ön değerlendirme ücretinin ödenmesi ile birlikte uzmanları tarafından “Ön Değerlendirme Raporu” süreci başlatılır.

6. AŞAMA

Ön Değerlendirme Raporunun tesliminden itibaren ikinci aşamaya geçilip geçilmeyeceğine ilgilisi ile birlikte karar verilir.

7. AŞAMA

İkinci aşamaya geçilmeye karar verilmesi halinde ücretin kalan kısmı ilgilisi tarafından ödenir.

8. AŞAMA

Uzman ekip projenin kalan kısmını tamamlamak üzere harekete geçerler.