T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : l994/l38l
Karar No : 1994/2118
Tebliğname No : 9/59717

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten sanık Hüseyin Pakyürek’in yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine, ertelenmiş cezasının aynen infazına dair DENİZLİ 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 14.4.1993 gün ve 1992/954 esas, 1993/285 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık ile müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Müdahil vekili Maliye Bakanlığı’nın yazılarına atfen 13.5.1993 tarihli dilekçe ile temyiz isteğinden vazgeçtiğinden,sanığın temyizine hasren yapılan incelemede:

Kabul ve uygulamaya göre; Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 3.5.1990 gün ve 1009-457 karar sayılı erteli mahkumiyeti hakkında TCK. nun 95/2. maddesi uyarınca karar verilmemesi koşulları
gerçekleştiği takdirde bu hususta mahkemece her zaman karar verilebileceğinden bozma sebebi sayılmamıştır.

1- 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8. maddesi yerine 213 sayılı Kanunun 358. maddesi gereğince ceza tayini,

2- Sanığın, dosyada mevcut sabıka kaydından 213 sayılı Kanunun 360. maddesinden ertelenmiş mahkumiyeti bulunduğu anlaşılmasına göre, 3787 sayılı Kanunun l0/2, ll ve l2/2. maddelerinde yer alan
lehe hükümlerin TCK. nun 2/2. maddesinde öngörülen ve Ceza Hukukunun ana kurallarından olan “sonradan yürürlüğe giren lehe kanunun geçmişe uygulanabilirliği” ilkesi uyarınca, kesinleşmiş önceki mahkumiyet hükümlerine de uygulanmasının yasa gereği olduğu nazara alınarak, sanığa ait ertelenmiş mahkumiyet dosyası getirilip, yukarıda belirtilen kanun maddeleri hükümleri yönünden incelenerek ve gerektiğinde ilgili vergi dairesinden de sorularak, anılan kanun uyarınca cezanın ortadan kaldırılmamış veya ortadan kaldırılması gerekmediğinin belirlenmiş olması halinde, TCK. nun 95/2. maddesi uyarınca ertelenmiş cezanın aynen infazına karar verilmesi gerekeceğinin düşünülmemesi,

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 19.4.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan                Üye                Üye            Üye                Üye
D.Tavil              K.Güven         Ş.Erol    O.Kösebalaban    S.Erkan

Başkan
Karşılaştırıldı
EU


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15