T.C.

D A N I S T A Y

BESINCI DAIRE

Esas No : 2016/21258

Karar No : 2019/4518

TEMYIZ EDEN (DAVALI) :Emniyet Genel Müdürlügü / ANKARA

VEKILI : Hukuk Müsaviri

KARSI TARAF (DAVACI) :

VEKILI : Av.

ISTEMIN KONUSU : Istanbul 9. Idare Mahkemesinin 30/04/2015 tarih ve E:2014/1928, K:2015/935 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECI :

Dava konusu istem: Davacının, Istanbul Emniyet Müdürlügü Avcılar Polis Merkezi Amirliginde polis memuru olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. ve 98. maddeleri uyarınca memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin 12/08/2014 günlü islemin iptaline ve bu islem nedeniyle yoksun kaldıgı her türlü özlük hakları ile sosyal güvenlik ve emeklilik haklarının iadesine karar verilmesi istenilmistir.

Ilk Derece Mahkemesi kararının özeti: Istanbul 9. Idare Mahkemesince verilen 30/04/2015 tarih ve E:2014/1928, K:2015/935 sayılı kararda; 765 sayılı (mülga) Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca tecil edilmis bir mahkumiyet kararının, Devlet memurluğuna alınmak için bir engel olusturmadıgı gibi, halen Devlet memuru olan kisiler hakkında da 657 sayılı Kanun’un 98/b maddesi uyarınca göreve son verme islemi uygulanamayacağı belirtilmis ve bu nedenle, 13/11/2004 tarihinde islenmis olunan “hükümlü ve tutuklunun firarını hazırlamak ve kolaylastırmak” suçundan dolayı 765 sayılı (mülga) Türk Ceza Kanunu’nun 456/2. maddesi uyarınca “1 yıl, 8 ay” hapis cezası ile cezalandırılarak bu cezası 647 sayılı (mülga) Cezaların Infazı Hakkında Kanun uyarınca ertelenen davacının, bu asamada devlet memuru olmak için mevzuatta belirtilen sartları tasımadıgının kabulüne olanak bulunmadıgından, dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır. Öte yandan, yukarıda anılan gerekçeyle dava konusu islemin hukuka aykırılıgının saptanması nedeniyle, bu islemden ötürü yoksun kaldıgı her türlü özlük hakları ile sosyal güvenlik ve emeklilik haklarının da davacıya iadesi gerektigi belirtilmistir. Belirtilen

gerekçelerle dava konusu islemin iptaline, bu islem nedeniyle yoksun kaldıgı her türlü özlük hakları ile sosyal güvenlik ve emeklilik haklarının davacıya iadesine karar verilmistir.

TEMYIZ EDENIN IDDIALARI : Davalı idare tarafından; davacının “hükümlü ve tutuklunun firarını hazırlamak ve kolaylastırmak” suçundan “1 yıl, 8 ay” kesinlesmis hapis cezası bulundugu, dava konusu islemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. ve 98. maddeleri uyarınca tesis edildigi, Idare Mahkemesi kararının yasalara aykırı olarak verildiği ileri sürülmektedir.

KARSI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından; Idare Mahkemesinin dava konusu islemin iptali yönündeki kararının dogru ve yasaya uygun bir karar oldugu, davalı idarenin temyiz talebinin ise yersiz ve haksız oldugu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANISTAY TETKIK HÂKIMI DÜSÜNCESI : Davacının, ceza yargılaması sonucunda almıs oldugu mahkumiyet hükmü nedeniyle memurluk görevinin sona erdirildigi, ancak bu mahkumiyet kararının davanın zamanasımından düsmesi nedeniyle hukuken ortadan kalktıgı görüldügünden, temyiz isteminin reddi ile Idare Mahkemesi kararının gerekçesi degistirilmek suretiyle onanması gerektigi düsünülmektedir.

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Danıstay Besinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosya tekemmül ettiginden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin isin geregi görüsüldü:

INCELEME VE GEREKÇE:

MADDI OLAY :

Istanbul Emniyet Müdürlügü Avcılar Polis Merkezi Amirliginde polis memuru olarak görev yapmakta olan davacı hakkında “hükümlü ve tutuklunun firarını hazırlamak ve kolaylastırmak” suç isnadıyla açılan davada, Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 30/03/2010 tarih ve E:2009/1282, K:2010/644 sayılı kararıyla davacının “1 yıl, 8 ay” müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına ve verilen cezanın 647 sayılı Cezaların Infazı Hakkında Kanun’un 6. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verilmistir.

Ceza Mahkemesince verilen bu karara istinaden, davacının 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen memurluga alınma sartını kaybettigi degerlendirildiginden, davalı idarenin 12/08/2014 günlü sayılı islemiyle anılan Kanun’un 98. maddesinin (b) bendi geregince davacının memuriyetinin sonra erdirilmesine karar verilmistir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıstır.

Bu arada, ceza yargılaması sonucunda verilen söz konusu kararın, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 24/05/2016 tarih ve E:2016/1209, K:2016/3566 sayılı kararıyla; davacının üzerine atılı “hükümlü ve tutuklunun firarını hazırlamak ve kolaylastırmak” suçu için suç tarihinde yürürlükte bulunan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7/2. maddesi gereğince daha lehe olan 765 sayılı (mülga) Türk Ceza Kanunu’nun 302/1. maddesinde öngörülen cezanın süresi itibarıyla, anılan Kanun’un 102/4. ve 104/2. maddelerinde öngörülen zamanasımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçeklestigi gerekçesiyle, hükmün

bozulmasına ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 322. maddesi uyarınca davanın zamanasımı nedeniyle düsmesine karar verilmistir.

ILGILI MEVZUAT:

Anayasa’nın 38. maddesinde, “Suçlulugu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” hükmüne yer verilerek masumiyet karinesi anayasal güvence altına alınmıstır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5. maddesinde yer alan, “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa ugramıs olsa bile devletin güvenligine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsı suçlar, zimmet, irtikâp, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıstırma, edimin ifasına fesat karıstırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı degerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” kosulu, Devlet memurluguna alınacaklarda aranan genel sartlar arasında sayılmıstır.

Anılan Kanun’un 98/b. maddesindeki, “Memurluga alınma sartlarından her hangi birini tasımadıgının sonradan anlasılması veya memurlukları sırasında bu sartlardan her hangi birini kaybetmesi” hükmü de, Devlet memurlugunun sona erme sebepleri arasında sayılmıstır.

HUKUKI DEGERLENDIRME:

Uyusmazlıkta, davacının ceza yargılaması sonucunda almıs oldugu mahkumiyet hükmü nedeniyle memurluk görevi sona erdirilmis ise de, söz konusu mahkumiyet kararına konu davanın zamanasımından dolayı düsmesi nedeniyle mahkumiyetin hukuken ortadan kalktıgı, davacının üzerine atılı suçtan dolayı halihazırda herhangi bir ceza almamış durumda oldugu ve dolayısıyla islemin dayanagının kalmadıgı anlasıldıgından, davacının anılan mahkumiyet kararı nedeniyle 657 sayılı Kanun’un 48/A-5. maddesindeki sartları kaybettigi gerekçesiyle tesis edilen dava konusu islemde hukuka uyarlık görülmemistir.

Bu itibarla, dava konusu islemin iptali yönündeki Idare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin reddine,

2. Istanbul 9. Idare Mahkemesinin 30/04/2015 tarih ve E:2014/1928, K:2015/935 sayılı temyize konu kararının, yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. 2577 sayılı Kanun’un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın teblig tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbes) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/07/2019 tarihinde oybirligiyle

karar verildi.

Baskan      Üye    Üye      Üye          Üye

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15