T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : l994/89l2
Karar No : l994/lll63
Tebliğname No : 9/35l3

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs etmek suretiyle TCK. nun l46. maddesine muhalefetten sanık Veysel Kubat’ın bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda; TCK. nun l46/l ve 59. maddeleri gereğince müebbeden ağır hapis cezası ile mahkumiyetine ve hakkında TCK. nun 3l ve 33. maddelerinin uygulanmasına dair ANKARA 4. Ağır
Ceza Mahkemesinden verilen l4.l2.l993 gün ve l992/l94 esas, l993/l8l karar sayılı re’sen de temyize tabi olan hükmün duruşmalı olarak Yargıtayca incelenmesi sanık vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan,
dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle, duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda aşağıdaki karar tesbit edildi:
Bozmaya uyularak alınan Adli Tıp Merkezi Genel Kurulunun 6 Mayıs l993 günlü raporunda sanığın müsnet suçtan dolayı yakalanma tarihi olan l2.4.l982 ve sonrasında akıl hastalığı nedeniyle vermiş olduğu tüm ifadelerine itibar edilemiyeceğinin bildirilmesi ve suç işlendikten sonra husule gelip savunmanın esaslı bir şekilde yapılmasını engelleyici akıl hastalığına düçar olmamanın yargılama şartlarından bulunması karşısında somut olayda akıl hastalığı suç işlendikten sonra ortaya çıkan ve savunmasını akılcı ve anlaşılır bir yöntemle yapması olanağı bulunmadığı anlaşılan sanık hakkındaki muhakemenin CMUK. nun 253/4. madde ve fıkrası uyarınca durmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanık vekillerinin temyiz dilekçeleri ile vekilinin duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdükleri temyiz itirazları öncelikle bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeksizin re’sen de temyize tabi olan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, l9.l2.l994 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil İ.Özkaya M.Kaban M.Mıhçak S.Erkan

TEFHİM ŞERHİ :
l9.l2.l994 gününde verilen işbu karar Yargıtay C.Savcısı Arif Ünal Ersoy’un huzurunda, duruşmada sanığın savunmasını yapmış bulunan Av.Ahmet Atak’ın yokluğunda 28.l2.l994 günü usulen ve açık olarak tefhim olundu.
Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil İ.Özkaya M.Kaban M.Mıhçak O.Kösebalaban

Başkan
Karşılaştırıldı

EU

OK