Cgnat / Hts / Baz kayıtlarını inceleme ve Değerlendirme Modülü

Cgnat / Hts / Baz kayıtlarını inceleme ve Değerlendirme Modülü olarak; HTS değerlendirme, trafik bilgisi sorgulama, trafik bilgisi anlamlandırma, yer ve zaman belirleme, kayıtlar arasındaki çelişkileri değerlendirme, zaman, yer (gps-baz) cgnat baz değerlendirme ve kıyaslama, Cgnat kayıtlarını anlamlandırma ve hukuki mütalaa vermekteyiz.

HTS Kayıtları Nedir

HTS kayıtları nedir sorusuna şu şekilde cevap verilebilir. Hakim yada Cumhuriyet Savcısı kararı gereğince (CMK 135’e göre sadece belli koşullarda, belli kişilerin, belirli ve sınırlı bir süre) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılan talep çerçevesinde, belirlenmiş bir numaraya ait iletişim bilgilerinin tespit edilmesi, dinlenmesi ve kayda alınmasını kapsamaktadır.

Baz: Alıcı, verici ve güç ünitelerinden oluşan kabin ile sinyalleri yaymak için kule, direk, çatı, bina yüzeyleri vb. yerlere kurulan anten ünitelerinden meydana gelen ve mobil cihazlar ile haberleşmeyi sağlayan sistemlerdir. Baz istasyonları, mobil cihazlarla iletişim sağlamak amacıyla kurulmakta olup, baz istasyonlarının kapsama alanında olmayan yerlerde mobil iletişim kurmak mümkün değildir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca baz istasyonlarının kuruluşunda uyulması gereken kriterlerle ilgili düzenleme yapma yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ ndadır.

GSM abonesinin Telefon servis sağlayıcısının hizmetinden faydalanabilmesi için kurulan baz istasyonundan veri alıp/vermesi zorunlu olması sebebi ile aktif olan her GSM abonesi çekim alanı içinde bulunduğu baz istasyonu ile iletişim halindedir. Bu sebeple GSM abonesinin her an için hangi baz istasyonundan baz aldığı kayıt altına alınır. Baz istasyonunun adres bilgileri sabit ve bilinir olduğunda aynı zamanda bu kayıt alma işlemi ile yer tespiti de yapılmış olur.

 

NAT ve CGNat (Carrier Grade NAT) Kayıtları;

NAT, Network Address Translation, bir yönlendiricinin, router’ın iç bacağından -> dış bacağına çıkmasını isteyen insanların kurduğu bağlantılarda paketleri değiştirerek, iç bacaktaki insanların internet üzerindeki işlemleri yapmasını sağlayan tekniktir. Yani tek bir kısıtlı özel IP adreslerine bağlanan kullanıcıların GSM şebekesinden konuşursak, dış bacaktaki kısıtlı sayıdaki internet IP’lerini kullanmalarını sağlayan bir yöntemdir. Kısaca da PBX santrali gibi diyebiliriz.

CGNAT, (Carrier-Grade NAT) yani taşıyıcı seviyesinde adres dönüştürme tekniğidir ve bunu da NAT’teki tutulan ARP tabloları vs kullanımından ziyade insanlara atanmış internet IP‘lerine ait TCP/IP portlarından 64.510 tanesini teknik olarak adil olarak paylaştırmak için kullanılan tekniktir.

 

NAT ve CGNAT arasındaki fark nedir?

Aradaki fark, birinde port kısıtlaması yokken, NAT tekniğinde bu kısıtlama yokken yani dışarıya bağlantı kurmak için kullanılacak olan portlar rastlantısal oluyorken CGNAT’te bağlantı sayısı ve port sayısında kısıtlılık var. Bunun sebebi ise, NAT yönteminde tutulan ARP cache ‘in TCP/IP time-out süresinin gerçekte internet bağlantılarının milyonlarca abone konuşulduğu zaman özellikle mobil şebekelerde yavaş ve hantal kalmasıdır. Bu noktada TCP/IP ve time-out sürelerini vs gözetmeksizin belli aralıkta boş bulunan portlar üzerinden / dış portlar üzerinden aboneyi internete bağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bu tür Kayıtların Hukuki Değeri

Baz, HTS ve CGNAT kayıtları nitelik olarak birer dijital veri olup aşamasına göre mahkeme kararı ile BTK’dan talep edilecek olan ve Anayasanın 22 maddesi üst koruması altında yapılan 5809 sayılı Haberleşme Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması ve TCK 135 maddesindeki sınırlandırmalar ( Mayıs 2016 yılına kadar en fazla 1 yıl, Mayıs 2016 tarihinden sonra en fazla 2 yıllık muhafaza süresi) içinde kayıtların dosya kapsamında delil olarak kullanılması mümkündür. Nitelik olarak dijital delil olan Baz, Hts ve CGNAT gibi kayıtlar ikincil delil olup CMK 135 kapsamında başkaca bir yolla delil elde edilememesi ve katalog suçlar için kullanılabileceği gibi bu delillerin yalnız başına delil olmayacağı ve başkaca asli delillerle desteklenmesi gerekmektedir. Kısaca; bu tür ikinci delillerin hukuki delil değeri ancak usulü dairesince süresinde alınmış ve birincil delillerle desteklenmesi kaydı ile anlam ifade etmektedirler. Başka bir deyişle bu tür delillerin başkaca ikincil delillerle desteklenmesi halinde hukuken hiçbir anlam ifade etmeyecektir.

Baz, HTS ve CGNAT kayıtları usulü dairesince istenmesi ile kendi içinde ve dış bileşenleri ile uyumlu ve örtüşmesi halinde ikincil delil değeri kazanabilir.

BTK’dan istenen ve süresi dışında tedarik edilen bu tür hiçbir dijital delilin hukuki değeri yoktur. Bu tür deliller ancak istihbari amaçla kullanılabilirler. İstihbari amaçla kullanılan deliller de hiçbir şekilde hukuk dosyalarında delil olarak bulundurulamaz ve karara dayanak yapılamazlar. Nitelik olarak yasak delildirler.  Dolayısı ile bu tür delillerin değerlendirmesinde ciddi manada titiz davranılması gerekmektedir. Kaldı ki, bu tür delillerin değerlendirilmesi ciddi manada hukuki ve teknik bilgi gerektiren ve bu iki bilginin bir arada bulunmaması halinde ciddi sıkıntılar yaşanacağı aşikardır.