T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : l994/6072
Karar No : l994/4394
Tebliğname No : Y.E./76957

Yasadışı terör örgütü mensubu olmak suçundan, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin l3.ll.l99l gün ve l99l/70-ll9 sayılı kararı ile 2 sene, 6 ay ağır hapis ve 83.333.333.- lira ağır para cezasına hükümlü Nevzat Çiftçi’nin ağır hapis cezasının infazını müteakip, ağır para cezasının infazı için Cumhuriyet Savcılığınca
çıkarılan para cezası ödeme emri üzerine, iş bu para cezasının ödenmemesi nedeniyle İzmir Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığının 4.6.l992gün ve l992/637 ilamat sayılı kararı ile para cezasının hapse çevrilmesi üzerine, bu cezanın infazının 647 sayılı Yasaya göre yapılması hususunda vukubulan talebin kabulü ile para cezasından çevrilen hapis cezasının 647 sayılı Kanunun l9/2 ve ek 2. maddesine göre çektirilmesine dair İZMİR Devlet Güvenlik Mahkemesince verilen ve acele itiraz olunmayarak kesinleşen l5.2.l993 gün ve l993/23 müt. sayılı kararın:

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesince 37l3 sayılı Kanunun 7/l, TCK. nun 59/2. maddeleri uyarınca 2 sene, 6 ay ağır hapis ve 83.333.333.- lira ağır para cezası ile cezalandırılan sanığın ağır para cezasını ödememesi nedeniyle bu cezasından çevrilme hapis cezasının infazının 37l3 sayılı Yasanın l7/l. maddesi “Bu kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlardan… diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4 ünü çekmiş olup da iyi halli niteliğinde bulundukları takdirde talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.” hükmü dikkate alınmak suretiyle yapılması gerektiği, anılan maddenin son fıkrası uyarınca terör suçundan mahkum olan hükümlüler hakkında 647 sayılı cezaların infazı hakkında Kanunun l9. maddesinin l ve 2. fıkraları ile Ek. 2. maddesi hükümlerinin uygu-
lanamıyacağı gözetilmeden yazılı olduğu şekilde gerekçe ile karar ittihazında isabet görülmediğinden bahisle, CMUK. nun 343. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının l7.8.l994 gün ve 020l77 sayılı yazılı emrine atfen, C. Başsavcılığının 23.8.l994 gün ve Y.E.76957 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelendi.

Yazılı emre müstenit tebliğname münderecatı bu itibarla yerinde görüldüğünden, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin l5.2.l993 gün ve l993/23 müt. sayılı kararının CMUK. nun 343. maddesi gereğince
BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallince icrasına, dosyanın gereği için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, l4.9.l994 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil İ.Özkaya M.Kaban Ş.Erol S.Erkan

Başkan

Karşılaştırıldı
EU

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15