17. Hukuk Dairesi

2016/1043 E.

2018/10489 K.
Trafik Kazası, Yaralanma, Maluliyet, Rapor, Çelişki

 “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, 31/07/2012 tarihinde davacı şirketin trafik sigortacısı, davalının sigortalısı ve sürücüsü olduğu motosiklet ile dava dışı sürücü … idaresindeki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini, davalı sürücünün asli kusurlu ve ehliyetsiz olduğunu, kaza sonucunda sigortalı motosiklette yolcu olan …’da %12,6 oranında maluliyet meydana geldiğini, 38.000,00 TL işgöremezlik tazminatının hak sahibine 19/11/2013 tarihinde ödendiğini, genel şatlar uyarınca ehliyetsizlik nedeniyle rücu hakkının doğduğunu beyanla, şimdilik 38.000,00 TL tazminatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, kusura ve maluliyet oranına itiraz ederek hatır taşımacılığı bulunduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının davasının kısmen kabulü ile 13.835.28 TL’nin ödeme tarihi olan 19/11/2013’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp ../…
değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, zorunlu trafik sigortacısı tarafından zarar gören üçüncü kişiye ödenen tazminatın ehliyetsizlik nedeniyle sigortalısından rücuen tahsili istemine ilişkindir.

Davacı; 10.09.2013 tarihli … Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna dayanarak dava açmıştır. Rapora göre kaza nedeniyle malul kalan kişinin vücut fonksiyon kaybının % 12.6 olduğu belirtilmiştir. Davacı tarafından ibraz edilen 20.02.2013 tarihli … Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu raporunda da kaza nedeniyle malul kalan kişinin vücut fonksiyon kaybının % 10.76 olduğu belirtilmiştir. Mahkemece, maluliyet oranının belirlenmesi hususunda alınan adli tıp uzmanı bilirkişi raporunda ise vücut genel çalışma gücü kayıp oranının %4.3 olduğu belirtilmiştir.

Bu haliyle davacı tarafından dosyaya ibraz edilen raporlar ile mahkeme tarafından hükme esas alınan adli tıp uzmanı maluliyet raporu arasında açık bir çelişki bulunmaktadır. Bu nedenle, mahkemece maluliyet hususunda yapılan araştırma yetersizdir.

Mahkemece bu durumda gerçek zararın belirlenmesi amacıyla, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulundan olay tarihinde yürürlükte olan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine uygun çelişkiyi giderecek yeni bir rapor alınarak karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma sonucu hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 13/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15