Türk Ceza Kanunu ile Ceza Hükümlerini muhtevi Kanunlarda yazılı para cezalarının hesabında

I- 3l.l2.l987 tarihinden önce yürürlüğe giren kanunlarda yazılı para cezasını öngören suçlarda :

      A- Suçun l4.l2.l988 tarihinden önce işlenmesi halinde :

      l- Suça tekabül eden maddede yazılı para cezası,

      2- 5435 sayılı Kanunun 2. maddesini değiştiren 2248 ve 2790 sayılı Kanunların tatbik yeri varsa anılan kanun hükmü gereği misil artırma,

     3- Gerekirse TCK. nun 2787 sayılı Kanunla değişik l9 ve 24. maddeleri,

      B- Suçun l4.l2.l988 ile 3l.l2.l989 tarihleri arasında işlenmesi halinde:

      l- Sadece 3506 sayılı Kanunun Ek/l. maddedeki misil artışı,

      2- Gerekirse TCK. nun 3506 sayılı Kanunla değişik l9 ve 24. maddeleri ile tatbikat,

      3- l988 ve l989 yıllarında 3506 sayılı Kanunun Ek/l de ki katsayı artışı yok.

      C- Suçun l.l.l990 tarihinden sonra işlenmesi halinde, 3506 sayılı Kanunun Ek/l. madde ile misil ve Ek/2-l. madde ile de katsayı artışına tabi, (nota bakınız)

II- 3l.l2.l987 ile l4.l2.l988 tarihleri arasında yürürlüğe giren Kanunlarda yazılı para cezaları 3506 sayılı Kanunun Ek/l ve Ek/2-l. maddede yazılı misil ve katsayı artışına tabi olmadığı (26.5.l988 tarihinde meriyete giren 3445 sayılı Kanunda olduğu gibi.)

      Bu tarihler arasında meriyete giren kanuna muhalefet halinde kanun maddesinde yazılı para cezası ve gerektiğinde suç tarihinde meri TCK. nun l9 ve 24. maddeleri tatbik (suç l4.l2.l988 tarihinden sonra

işlenmesi halinde) 

III- l4.l2.l988 tarihinden sonra yani 3506 sayılı Kanunun meriyete girmesinden sonra yürürlüğe giren kanunlarda yazılı para cezalarının hesabında:

      l- Suç kanunun meriyete girdiği yıl içinde işlenmiş ise katsayı ve esasen misil artışı yok. Kanun maddesinde öngörülen para cezası tatbik. Tabiatıyle TCK. nun l9 ve 24. maddeleri nazara alınacaktır.

(3506 sayılı Kanunla değişik)

      2- Suçun Kanunun meriyete girdiği tarihten sonra işlenmiş olması halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki katsayı esas alınmak suretiyle suçun işlendiği yıla ait katsayı bulunur. Suçun işlendiği yıla ait katsayıdan kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki katsayı çıkarılır. Artış farkı 75 rakamına bölünerek bulunacak birim sayısı maddede yazılı para cezası ile çarpılır. (3506 S.K. Ek.2/2) (kayıt: k.93/emsal iö)            Birim sayılı bir ise maddede yazılı para cezası aynen tatbik birden büyük birim sayısı çıkarsa çarpım sonucu temel para cezası tayin, gerektiğinde TCK. nun 3506 sayılı Kanunla değişik l9 ve 24.

maddeleri nazara alınacak.

      Not : A- 3506 sayılı Kanunla değişik TCK. nun l9. Md. Ağır para cezası 20.000.-l00.000.000.- TL.

  1. Md. Hafif para cezası 5.000.- l0.000.000.- TL.

            l- l988 de katsayı artışı yok

            2- l989 da katsayı artışı yok

            3- l990 da katsayı artışı iki

            4- l99l ile 29.3.l992 tarihleri için katsayı Üç.

            5- 29.3.l992 ile 3l.l2.l992 tarihleri arası için kat sayı artışı beş.

            6- l993 yılı itibariyle katsayı artışı sekiz.

            7- l.l.l994-3l.3.l994 tarihleri arasında katsayı artışı onbir.

            8- l.4.l994 tarihinden itibaren katsayı onüç.

            9- l.l.l995-3l.3.l995 tarihleri arasında katsayı artışı ondört.

               l0- l.4.l995 tarihinden  itibaren  (3l.l2.l995’e kadar) katsayı onbeş.

      Not : B- Bölümde yazılı katsayı artış uygulaması yukarıda belirtildiği vechile 3l.l2.l987 tarihinden önce yürürlüğe giren kanunlarda belirtilen (nisbi nitelikteki vergi ve resim cezaları, nisbi para cezaları, tazminat kabilinden olup, mütezayit nisbete tabi bulunan para cezaları dışında kalan para cezalarını kapsar. (Nisbi

para cezası : Mer.Ka. 20/2)

            a- l988 maaş katsayısı 84

            b- l989  ”       ”    l28

            c- l990  ”       ”    255

            d- l99l-29.3.l992 maaş katsayısı  352

            e- 29.3.l992-3l.l2.l992 maaş katsayısı 523

            f- l993 maaş katsayısı 740

            g- l.l.l994-3l.3.l994 döneminde 980

            h- l.4.l994 tarihinden itibaren  ll00

            ı- l.l.l995 tarihinden itibaren  ll40

            i- l.4.l995-3l.l2.l995 döneminde l225       

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15