Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs etmek

 

T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 1994/8912
Karar No : 1994/11163
Tebliğname No : 9/3513

Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs etmek

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs etmek suretiyle TCK. nun 146. maddesine muhalefetten sanık Veysel Kubat’ın bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda; TCK. nun 146/1 ve 59. maddeleri gereğince müebbeden ağır hapis cezası ile mahkumiyetine ve hakkında TCK. nun 31 ve 33. maddelerinin uygulanmasına dair ANKARA 4. Ağır
Ceza Mahkemesinden verilen 14.12.1993 gün ve 1992/194 esas, 1993/181 karar sayılı re’sen de temyize tabi olan hükmün duruşmalı olarak Yargıtayca incelenmesi sanık vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan,
dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle, duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda aşağıdaki karar tesbit edildi:
Bozmaya uyularak alınan Adli Tıp Merkezi Genel Kurulunun 6 Mayıs 1993 günlü raporunda sanığın müsnet suçtan dolayı yakalanma tarihi olan 12.4.1982 ve sonrasında akıl hastalığı nedeniyle vermiş olduğu tüm ifadelerine itibar edilemiyeceğinin bildirilmesi ve suç işlendikten sonra husule gelip savunmanın esaslı bir şekilde yapılmasını engelleyici akıl hastalığına düçar olmamanın yargılama şartlarından bulunması karşısında somut olayda akıl hastalığı suç işlendikten sonra ortaya çıkan ve savunmasını akılcı ve anlaşılır bir yöntemle yapması olanağı bulunmadığı anlaşılan sanık hakkındaki muhakemenin CMUK. nun 253/4. madde ve fıkrası uyarınca durmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanık vekillerinin temyiz dilekçeleri ile vekilinin duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdükleri temyiz itirazları öncelikle bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeksizin re’sen de temyize tabi olan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 19.12.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil İ.Özkaya M.Kaban M.Mıhçak S.Erkan

TEFHİM ŞERHİ :
19.12.1994 gününde verilen işbu karar Yargıtay C.Savcısı Arif Ünal Ersoy’un huzurunda, duruşmada sanığın savunmasını yapmış bulunan Av.Ahmet Atak’ın yokluğunda 28.12.1994 günü usulen ve açık olarak tefhim olundu.
Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil İ.Özkaya M.Kaban M.Mıhçak O.Kösebalaban

Başkan
Karşılaştırıldı

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15