Eşgal Tespiti, Eşkal Tespiti, Fiziki Kimlik Tespiti

 

Eşgal Tespiti, Eşkal Tespiti, Fizik Kimliğin Tespiti, öncelikli olarak elin iç yüzeyindeki derinin özel kıvrımlı şekilleri olan parmak ve avuç içi izleri, fotoğrafı ve eşkal bilgileri kullanılır. Bu işlemler olay yeri inceleme ve kimlik tespit konusunda özel eğitim almış uzman kolluk mensubu tarafından yapılır.
Fizik kimliğin tespiti açısından, kişinin ağzındaki dişlerin incelenmesi ve diş izlerinin alınması diş tabibi tarafından yapılır.

Fizik kimliğin tespiti kararı, şüpheli ve sanığın fotoğrafının çekilmesi, eşkalinin belirlenmesi, beden ölçülerinin çıkartılması, parmak, avuç, ayak, kulak, dudak izinin alınması, diş izinin, iris görüntüsünün elde edilmesi, ses ve görüntüsünün teknik cihazlarla kaydedilmesi gibi yöntemlere başvurulması iznini kapsamaktadır. Karar kendi içerisinde teknik cihazlarla kayıt yapılabilmesini kapsadığı gibi, saç, bıyık ve sakal gibi dış görünüm değişikliklerine de olanak sağlamaktadır. Uygulamada bu kapsamdaki tedbirlerden fotoğraf çekme ve
parmak izi alımı, diğerlerine göre daha fazla kullanılmaktadır.

FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ

Madde 81 – (Değişik madde: 25/05/2005-5353 S.K./5.mad)

(1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısının emriyle fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya konulur.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir.